Β’ Λυκείου

1ο Επιστημονικό Πεδίο

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

(Νομικές, Φιλολογικές και Κοινωνικές Επιστήμες)

Μαθήματα Ώρες/εβδομαδιαίως
Γλώσσα – Λογοτεχνία 2 ώρες
Ιστορία (προετοιμασία για Γ’ Λυκείου) 1 ώρα
Αρχαία Γνωστό 2 ώρες
Αρχαία Άγνωστο 3 ώρες
Λατινικά 1 ώρα
Σύνολο 9 ώρες

2ο Επιστημονικό Πεδίο

Θετικές Και Τεχνολογικές Επιστήμες

(Πολυτεχνείο –Φυσικομαθηματική –Στρατιωτικές σχολές)

Μαθήματα Ώρες/εβδομαδιαίως
Γλώσσα – Λογοτεχνία 2 ώρες
Φυσική 3 ώρες
Χημεία 2 ώρες
Άλγεβρα 2 ώρες
Μαθηματικά κατεύθυνσης και στα μέσα της σχολικής χρονιάς ξεκινάει η προετοιμασία για την Γ’ Λυκείου 2 ώρες
Σύνολο 11 ώρες

3ο Επιστημονικό Πεδίο

Eπιστήμες Υγείας

(Ιατρική – Φαρ/κή – Οδοντ/κη – Βιολογίας – Χημείας)

Μαθήματα Ώρες/εβδομαδιαίως
Γλώσσα – Λογοτεχνία 2 ώρες
Φυσική 3 ώρες
Χημεία 2 ώρες
Βιολογία 1 ώρα
* Άλγεβρα (προαιρετικά) 2 ώρες
Σύνολο 8  (* 10 ώρες)

4ο Επιστημονικό Πεδίο

Σπουδών Οικονομίας Και Πληροφορικής

(Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής)

Μαθήματα Ώρες/εβδομαδιαίως
Γλώσσα – Λογοτεχνία 2 ώρες
Άλγεβρα 2 ώρες
Μαθηματικά κατεύθυνσης και στα μέσα της σχολικής χρονιάς ξεκινάει η προετοιμασία για την Γ’ Λυκείου 2 ώρες
ΑΕΠΠ 1,5 ώρα
ΑΟΘ 1,5 ώρα
Σύνολο 9 ώρες

Πυλώνες Επιτυχίας

Ανθρώπινο Δυναμικό
Σεβασμός στην ξεχωριστή προσωπικότητα του κάθε μαθητή
Αναλυτική οργάνωση και αυστηρός προγραμματισμός
Καινοτομία, τόλμη και εγρήγορση