Γ’ Λυκείου

1ο Επιστημονικό Πεδίο

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

(Νομικές, Φιλολογικές και Κοινωνικές Επιστήμες)

Μαθήματα Ώρες/εβδομαδιαίως
Γλώσσα – Λογοτεχνία 3 ώρες
Ιστορία 2 ώρες
Αρχαία Γνωστό 2 ώρες
Αρχαία Άγνωστο 3 ώρες
Λατινικά 3 ώρες
Σύνολο 13 ώρες

2ο Επιστημονικό Πεδίο

Θετικές Και Τεχνολογικές Επιστήμες

(Πολυτεχνείο –Φυσικομαθηματική –Στρατιωτικές σχολές)

Μαθήματα Ώρες/εβδομαδιαίως
Γλώσσα – Λογοτεχνία 3 ώρες
Φυσική 4 ώρες
Χημεία 4 ώρες
Μαθηματικά 5 ώρες
Σύνολο 16 ώρες

3ο Επιστημονικό Πεδίο

Eπιστήμες Υγείας

((Ιατρική – Φαρ/κή – Οδοντ/κη – Βιολογίας – Χημείας)

Μαθήματα Ώρες/εβδομαδιαίως
Γλώσσα – Λογοτεχνία 3 ώρες
Φυσική 4 ώρες
Χημεία 4 ώρες
Βιολογία 3 ώρες
Σύνολο 14 ώρες

4ο Επιστημονικό Πεδίο

Σπουδών Οικονομίας Και Πληροφορικής

(Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής)

Μαθήματα Ώρες/εβδομαδιαίως
Γλώσσα – Λογοτεχνία 3 ώρες
Μαθηματικά 5 ώρες
ΑΕΠΠ 3 ώρες
ΑΟΘ 3 ώρες
Σύνολο 14 ώρες

Πυλώνες Επιτυχίας

Ανθρώπινο Δυναμικό
Σεβασμός στην ξεχωριστή προσωπικότητα του κάθε μαθητή
Αναλυτική οργάνωση και αυστηρός προγραμματισμός
Καινοτομία, τόλμη και εγρήγορση